Згідно Статуту закладу дошкільної освіти педагоги мають права та обов'зки.

Педагогічні працівники зобов’язані:

- виконувати цей Статут, правила внутрішнього трудового розпорядку закладу, посадову інструкцію, умови трудового договору, накази та усні розпорядження керівництва, що не суперечать законодавству України;

- дотримуватись педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків або осіб, які їх замінюють;

- забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства;

- брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;

- співпрацювати з сім’ями вихованців закладу з питань навчання та виховання дітей;

- інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.

Педагогічні працівники мають право:

- на позачергову атестацію для отримання відповідної категорії та педагогічного звання;

- на захист професійної честі та власної гідності;

- інші права, що не суперечать законодавству України.

- на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;

- на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах тощо;

- проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

- вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;

- на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства України;

Кiлькiсть переглядiв: 533