Бути здоровим - це природне прагнення людини.

Здоров'я означає не просто відсутність хвороб,

а й фізичне, психічне, соціальне благополуччя.

Вимоги сучасності потребують переорієнтації змісту виховання підростаючого покоління, зміщення акцентів на створення умов для поступального, повноцінного, всебічного розвитку особистості. Для того, щоб навчити дітей жити, успішно діяти у світі, самовизначитися у ньому, педагогам необхідно сформувати у них, починаючи з дошкільного віку, ціннісне ставлення до себе, свого образу „Я”, одним із компонентів якого є „Я – здоровий”.
Це питання сучасної освіти відображено в державних документах, а саме: Закон України «Про дошкільну освіту» (2001 р.), «Про охорону дитинства»(2002р), «Національній доктрині розвитку освіти» (2002р), Програмі навчання та виховання дітей від двох до семи років "Дитина".
Одним із основних завдань дошкільної освіти на сучасному етапі є забезпечення гармонійного та різнобічного розвитку дошкільника, формування в нього ціннісного ставлення до довкілля.
Педагогами та психологом закладу дошкільної освіти №160 вивчаються умови, найбільш сприятливі для цілісного розвитку дитини як особистості, формування її психічного здоров’я, значна увага приділяється питанням дотримання дошкільниками здорового способу життя.

Девіз педагогічного колективу закладу дошкільної освіти №160 «Здорова дитина – щаслива родина!»

Мета колективу закладу дошкільної освіти № 160 – розкрити підходи до організації освітнього процесу з формування у дошкільників ціннісного ставлення до власного здоров’я, компетентності у фізичній, психічній і соціальній сферах.
Педагогічний процес з формування ціннісного ставлення до власного здоров’я у дітей дошкільного віку передбачає розкриття істотних зв’язків і залежностей, які існують між станом здоров’я людини та її способом життя, рівнем знань про здоров’я, настроєм, стосунками з іншими людьми.
Актуальне завдання педагогів у практиці роботи закладу дошкільної освіти №160 є забезпечення кваліфікованої допомоги у наданні дітям знань про основи здоров’я, вироблення навичок збереження, зміцнення і відновлення фізичного, психічного і соціального здоров’я дітей. Великий педагог В. Сухомлинський з цього приводу писав: «Я не боюся ще і ще раз повторити: турбота про здоров’я – це найважливіша праця вихователя. Від життєрадісності, бадьорості дітей залежить їхнє духовне життя, світогляд, розумовий розвиток, міцність знань, віра в свої сили.»


Зусилля педагогів щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми:
- орієнтовані на гармонійний і всебічний розвиток особистості;
- передбачають особистісно-орієнтований підхід;
- спрямовані на використання різних типів, видів, форм організації освітнього процесу, методів та прийомів роботи.

Позиція педагога:
- комплексний підхід до розв’язання проблеми зміцнення здоров’я дошкільника;
- визнання індивідуальності кожноїї дитини.

Позиція дитини:
- самопізнання;
- самовизначення;
- самореалізація.

Основні напрямки педагогічної роботи:
- формування потреб здорового способу життя;
- виховання безпеки життєдіяльності;
- виховання духовно розвиненої особистості;
- екологічне виховання;
- створення умов для всебічного розвитку особистості;

Педагогічний колектив бачить своєю головною метою:
- забезпечення умов для цілісного розвитку особистості дитини
- розвиток природних нахилів та здібностей дітей;
- пошук оптимальних шляхів розвитку особистості;
- збагачення інтелектуального потенціалу кожної особистості;
- здійснення психолого-педагогічної допомоги дитині в становленні її особистості, соціалізації, життєвому самовизначенні.
- виховання здорової дитини.

Стратегічні завдання:
1. Допомогти дошкільнику збагатити знання про здоров'я, виховувати в них бажання до здорового способу життя.
2. Створити відповідне матеріальне та дидактичне середовище для реалізації фізкультурно-інтелектуального напрямку.
3. Оновити розвивально-виховний та навчальний процес, педагогічні технології на основі провідних ідей педагогіки.
4. Забезпечити психологізацію та соціалізацію розвивально-виховного та навчального процесу.
5. Збагатити дитину валеологічними знаннями.
6. Створити умови для формування компетентної особистості з належно розвинутим почуттям моральних норм, із сформованою екологічною орієнтацією.
7. Створити цілісну систему "ЗДО – ЗЗСО №78", що передбачає узгодження програм, взаємовідвідування уроків-занять, екскурсій тощо.
8. Спрямувати зміст виховної роботи з батьками та дітьми на формування здорового способу життя.

Шляхи реалізації:- посилення ролі методичної та психологічної служби ЗДО у проведенні діагностики, вивчення рівня професійної компетентності педагога;
- створення моделей методичної роботи з групами педагогів різного рівня професіоналізму;
- конструювання нового особистісного досвіду на основі досягнення науки і практики;
- вироблення і реалізація моделі особистісного орієнтованого підходу до зростання професійної майстерності педагогічних працівників;
- широке висвітлення позитивного досвіду;
- застосування нових методик, програм, що сприяють розвиткові та реалізації творчого потенціалу кожного вихованця ЗДО.

Соціально-психологічни аспект.
Психологічна служба ЗДО працює над підвищенням ефективності освітнього процесу , своєчасному виявленні труднощів та умов індивідуального розвитку особистості, корекцією міжособистісних відносин усіх учасників педагогічного процесу, профілактикою відхилень в індивідуальному розвитку та поведінці, створенням умов для творчої атмосфери, постійного самоаналізу діяльності.

Характеристика колективу закладу дошкільної освіти №160.

Колектив у закладі досвідчений та творчий. Комфортним перебуванням дітей в закладі опікуються 17 вихователів, три музичних керівника, практичний психолог, лікар, дві сестри медичних старших та сестра- ортоптистка медична. Очолює колектив завідувач Бережна Світлана Олександрівна.Освітньою роботою ЗДО опікується вихователь-методист Сорока Оксана Анатоліївна. Кожен рік колектив розглядає питання оздоровлення, виховання здорової дитини, профілактики захворювань з різних позицій на педагогічних радах, семінарах, у роботі з батьками.
Дбаючи про зміцнення фізичного, психічного духовного та соціального здоров’я дітей, запровадження здоров’язберігаючих технологій, в колективі постійно проводяться різноманітні цікаві заходи, такі як: свята, розваги, ігри, драматизації, Дні здоров’я, тижні бепеки життєдіяльності дитини.

Для різностороннього розвитку дитини у нашому закладі працюють:
• ортоптичний кабінет з спеціальним лікувальним обладнанням;
• фітовітальня;
• кабінет з охорони життя та здоров’я дітей;
• спортивна зала;
• спортивний майданчик;
• музична зала.

Забезпечення всебічного розвитку дитини через активні форми фізкультурно-оздоровчої роботи.

У закладі фізкультурно – оздоровча робота проводиться з урахуванням основного напрямку - формувати у дітей світоглядно – оздоровчу поведінку на основі реалізації принципів: пізнай себе, створи себе і допоможи собі сам.
Кваліфіковані спеціалісти, вихователі та помічники вихователів постійно слідкують за станом здоров’я дітей. Для цього наш заклад має всі необхідні умови, серед яких треба виділити спортивно-ігрові комплекси.

Спортивні ігрові комплекси включають в себе:
• спортивна зала;
• міні-стадіон;
• доріжка «здоров’я» природного характеру;
• спортивні міні центри в кожній віковій групі;
• фізкультурні куточки на ігрових майданчиках.

фізкультурно - ігровий інвентар, великі та малі атрибути для рухливих ігор та занять фізкультурно – спортивного змісту, наочний матеріал для імітації рухів.

Для профілактики плоскостопості ефективно застосовується «Доріжка здоров’я», що складається з слідочків, на які нашиті ґудзики, кісточки від великої рахівниці, дерев’яні кульки. Обруч з різнокольоровими стрічками, який підвішують до стелі, заохочує та стимулює дітей робити дихальні вправи, стрибки, потягування, гімнастичні вправи. Дуги для підлізання в вигляді змії та дельфіна, яскраві тунелі, сова з отворами для пролізання та метання предметів, білочка і зайчик, які тримають мотузку для перестрибування та підлізання, слон, якому на хобот можна накинути кільце, «снігові цеглинки» для побудови фортеці – все це робить фізкультуру цікавою, яскравою, бажаною.
У групових кімнатах облаштовані куточки рухової активності та загартування, головною метою яких є: доступність фізкультурного обладнання, формування у дошкільників постійного інтересу до систематичних занять фізкультурою.

На території садочка є міні-стадіон із футбольним полем, волейбольним та баскетбольними майданчиками, біговими доріжками, зі «стежиною здоров’я» природного характеру, мішенями для метання в ціль, лабіринтом, «ліанами», різноманітними доріжками для ходьби та бігу (спіраль, змійка, зигзаг, «чарівне коло»), ігрові класики.

Вплив педагога на фізичний розвиток дітей здійснюється найбільш доцільно, систематично і планово на заняттях. Основою більшості занять є ігрове дійство, в яке ненав’язливо вплітаються навчальні, корекційні, оздоровчі та виховні завдання /методика М.М.Єфименка/. Широко впроваджується в практику авторська методика М. Єфименка «Театр фізичного виховання і оздоровлення дітей дошкільного та молодшого шкільного віку», рекомендована МОН України. Літературно-сюжетний матеріал, доступні природо-відповідні рухи вдало знаходять своє місце на заняттях з дітьми молодшого та старшого дошкільного віку, дарують їм особливе психолого-фізичне задоволення, здійснюють надзвичайно оздоровчий ефект.

Впроваджується система оздоровчих інтегрованих занять, під час яких використовуються різні види масажу і самомасажу, динамічні вправи, пальчикові ігротренінги, психогімнастика. Ігровий метод дає змогу поєднати
фізичний розвиток з поглибленням валеологічних, екологічних знань, розвитком мови, логічно-математичних здібностей, підвищити морально-духовний рівень дітей.

Важливий оздоровчий ефект закладений у правильному виборі занять на свіжому повітрі. Такі заняття проводяться на спортивному міні стадіоні, спортивних куточках на групових майданчиках. Для стимулювання рухової діяльності широко використовуються природні умови: пеньки, канавки, дерева, кущі тощо.
Полюбляють діти туристичні походи стежками рідної природи. Тут діти застосовують набуті на заняттях навички в змішених умовах , використовуючи природний ландшафт.
На заняттях з фізичної культури велика увага приділяється розвитку рухово-творчих здібностей. Використовуються такі методичні прийоми, за основу яких взята проблематизація: імітація, антиімітація (виконання рухів, що протилежні тим, які запропоновані), імпровізація (вільна творча діяльність), пластичне інтонування. Для оздоровлення нервової системи використовується психогімнастика, оздоровчі хвилинки, сміхотерапія, хвилинки доброти, релаксація, кольорова та звукова терапія. Діти навчилися саморегуляції, відновленню психічного балансу. Використання різноманітних оздоровчих засобів, інноваційних технологій передбачає необхідність знання особливостей кожної дитини, що можливе за безумовної єдності інтересів і зусиль інструктора з фізичного виховання, вихователів, батьків і медичної сестри.

Особливий заряд радості, бадьорості дарують дітям і дорослим спортивні розваги, свята, Дні здоров'я: «Ми козацького роду», «Подорож у Простоквашино», «Зимові забави», які проводяться в театралізованій формі, з використанням яскравого, нетрадиційного обладнання.
На них діти не лише демонструють свої досягнення в спорті, а і пропагують здоровий спосіб життя, безпеку життєдіяльності, товариські стосунки. Вони пробуджують уяву дітей, допомагають виховувати витримку, цілеспрямованість, вчать вигравати і програвати, розуміти, як від успіху кожного залежить перемога всієї команди. Розкута обстановка на спортивних заходах допомагає дітям проявити себе, індивідуальні нахили та власні бажання. В підготовці та проведенні спортивних масових заходів активну участь беруть батьки наших вихованців. Боязкі діти після спільної участі з батьками у спортивних святах набувають упевненості в собі, почувають себе щасливими й потрібними в цьому житті. Спостерігаючи за учасниками, бачимо, який позитивний вплив роблять ці заходи не лише на дітей , а і на батьків. Разом дорослі та діти одержують колосальний заряд енергії. У них з'являється бажання бути красивими та сильними. Такі заходи вселяють у дітей віру у свої здібності й можливості, вчать управляти процесами самопізнання та самовдосконалення.
На початку вересня та наприкінці травня проводяться обстеження рухової підготовки дітей, які відображають ступінь володіння ними руховими навичками, а також рівень їх фізичних якостей. Порівняння результатів першого і завершального обстежень дає змогу об’єктивно визначити ступінь оволодіння дітьми основними рухами протягом навчального року, а також проаналізувати виконання програм з фізичного виховання.
Комплексне розв’язання фізкультурно – оздоровчих завдань, творчий підхід до справи дали хороші результати. Підвищився рівень загального фізичного розвитку дітей, знизилась захворюваність, підвищилися оптимальні показники фізичних якостей вихованців. Малята із задоволенням займаються фізичними вправами, беруть участь у різних змаганнях, спортивних конкурсах. Рухи дітей стали більш мотивованими, стійкими, діти навчились розуміти зв'язок між характером рухів та їхньою метою.
З метою покращення формування у наших вихованців уміння бачити небезпеку, свідомо ставитись до питання особистої безпеки, правильно діяти у певних ситуаціях колективом нашого ЗДО разом із батьками був створений кабінет "Безпеки життєдіяльності", в якому облаштовані певні центри:
• «Небезпека від вогню»;
• «Безпека дитини»;
• «Наодинці вдома»;
• «Обережно незнайомці»;
• «Дитина і вулиця».

Заняття в цьому центрі проводять вихователі всіх вікових груп. В результаті засвоєння програми наші вихованці отримують різнобічні знання з різних видів безпеки життєдіяльності.

Враховуючи актуальність проблеми, вихователі постійно працюють над формуванням культури здоров’я вихованців, прищеплюють розуміння пріоритету здорового способу життя, надають ґрунтовні знання про основи здоров’я, щоб знання, уміння і навички перейшли у звичні, необхідні потреби.
Під час художньої діяльності пропонуємо дітям складати казки і створювати малюнки про те, що допомагає бути здоровим, про чуйність і байдужість, про звички, які зберігають, і які руйнують здоров’я, про дружбу тощо. Малюнки дітей присвячуються таким темам: «Мій лікар», «Улюблений куточок природи», «Я і моя сім’я», «Моє рідне місто», «Свято в нашій сім’ї», «Хочу бути здоровим» .

Батьки – активні учасники розвивально – виховного та навчального процесу.

Сім’я – це життєдайний осередок, що формує поняття про культуру сімейних взаємин, про атмосферу любові, доброзичливості та підтримки, який дає можливість свідомо ставитися до життя як найвищого дару природи, розуміти пріоритет здорового способу життя як чинника збереження і зміцнення здоров’я.

Оскільки активними учасниками освітнього процесу в закладі є батьки, педагогічний колектив діє у напрямі підвищення педагогічної культури батьків з формування здорового способу життя та покращення психологічного клімату в сім’ї. З метою визначення думок батьків проводиться анкетування стосовно рівня захворюваності дітей, встановлення рівня обізнаності батьків щодо профілактики ускладнень хронічних захворювань, плоскостопості, запобігання порушень постави, проблем запровадження активних форм оздоровчої роботи, відпочинку в сім’ї.
Адмііністрація закладу, медичний персонал, психолог, вихователі забезпечують педагогічний супровід фізкультурно-оздоровчої роботи з вихованцями в родинах, опосередковано впливаючи як на дітей, так і на їх батьків. Лікар, медсестра проводять роз’яснювальну роботу з наступних питань:
• організація оптимального рухового режиму вдома;
• формування правильної постави;
• профілактика плоскостопості;
• загартування дитячого організму;
Під час консультацій, через оформлення батьківських куточків, папки-пересувки вихователі інформують родини про їх вплив на формування фізичного здоров’я дітей. До відома батьків представлені напрямки формування культури здоров’я у дитячому садку, як саме і коли здійснюються оздоровчі заходи. Санбюлетні, консультації та рекомендації для батьків регулярно змінюються. Заслуговує на увагу фотомонтаж «Зростай здоровим, малюк!» , фотостенд «Малятко-здоров’ятко»

В закладі проблеми здорового способу життя розглядаються на батьківських зборах як загальних так і групових. Показником роботи з батьками вихованців є їх участь у святах, розвагах, спільних заходах. Педагоги ведуть широку просвітницьку роботу серед батьків мікрорайону щодо збереження та зміцнення здоров’я дітей, поглиблення психолого-педагогічних знань.
ЗДО - це простір для життя дитини. Тут вона повноцінно живе і тому вся діяльність закладу вібудовувається так, щоб сприяти становленню особистості, гуманізації відносин між дошкільниками і педагогами, закладом і родиною, ґрунтуючись на ідеї самоцінності дитинства, діалогу.
Отже, вся діяльність закладу дошкільної освіти №160 концептуально спрямована на реалізацію головної мети дошкільної освіти -забезпечення різнобічного розвитку дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних, фізичних особливостей, культурних потреб, набуття нею життєво соціального досвіду.

ДОДАТКИ

Циклограма фізкультурно-оздоровчої роботи протягом дня


з/п

Зміст роботи

Час проведення

Примітки

1

2

3

4

1

Ранковий прийом

Ранок

2

Ранкова гімнас­тика

8.15—8.30

3 предметами проводиться у фізкультурному залі, без предметів — у музичній залі

3

Фізкультхвилинка

Під час занять

3—7 хв заняття

4

Фізкультпауза (у разі потреби)

Між заняттями

1-2 на день

5

Хвилинка масажу

В масажному кабінеті

5.1

Тренування дріб­ної моторики рук

Перший тиж­день місяця

Після занять

5.2

Робота з махро­вими рукавичками

Другий тиж­день місяця

Після прогулянки

5.3

Тренування стоп ніг

Третій тиж­день місяця

Після прогулянки

5.4

Гімнастика для очей

Четвертий тиждень мі­сяця

Після занять та під час занять

6

Прогулянка

Двічі на день

3-4 гри різної рухливості, починаючи на 10—15 хв прогулянки

7

Самостійна рухо­ва діяльність

Щоденно

8

Індивідуальна ро­бота з фізичного виховання

Двічі на тиж­день

Під час самостійної рухової діяльності з малими підгрупами (2—4 дітей)

9

Піший перехід (починаючи з мо­лодшого віку)

Раз на тиж­день

10

Лікувально-про­філактичний ма­саж

Два-три курси на рік

За призначенням лікаря-педіатра

11

Оздоровчі
хвилинки

1 раз на тиждень

За розкладом

12

Гімнастика

Щоденно

Після сну

13

Заняття з фіз­культури

Двічі на тиж­день

В інші дні з вихова­телемпід час прогулянки

14

Дні здоров'я

Раз на місяць

Упродовж року

15

Фізкультурні роз­ваги

Раз-двічі на місяць

За розкладом

16

Фізкультурні свя­та (починаючи з середнього віку)

Двічі на рік

За планом ДНЗ

17

Полоскання рото­вої порожнини

Після їжі

Постійно

18

Вживання
фіточаїв

Два курси на рік

За планом оздоров­чих заходів ДНЗ

КОМПЛЕКСНИЙ ПЛАН ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ'Я ДІТЕЙ,ЯКІ ЧАСТО ХВОРІЮТЬ НА НАВЧАЛЬНИЙ РІК

З а х о д и

термін
виконання

відповідальні

Забезпечення здорового способу життя

Створення умов для оптимальної адаптації дітей у закладі освіти

протягом року

вих.-методист,
практ. психолог,
в-лі

Чітке дотримання режиму дня

протягом року

вих.-методист,
вих.-лі

Регулювання фізичних навантажень на дітей із урахуванням індивідуальних та вікових особливостей

протягом року

вих.-методист,
лікар,в-лі

Забезпечення позитивного психологічного мікроклімату в групах

протягом року

практичний психолог,вих-лі

Дотримання температурного режиму

протягом року

вихователі

Організація рухового режиму

Ранкова гімнастика

щоденно

В-лі

Заняття з фізкультури

згідно з
розкладом

В-лі

Фізкультура на свіжому повітрі

щоденно

вихователі

Рухливі ігри гімнастика пробудження

щоденно

вихователі

Фізкультурні хвилинки та фізкультурні паузи

щоденно

вихователі

Пальчикова гімнастика

щоденно

вихователі

Оздоровчі хвилинки

щоденно

вихователі

Використання спортивно – фізкультурного комплексу

щоденно

вихователі

Моніторинг фізичної підготовленості дітей

щоденно

вихователі

Профілактика захворюваності

Курс фітотерапії:
- полоскання горла трав янистими настоями під час епідемій;
- вживання „Карпатського чаю”;

4 – 5 разів
на рік
протягом
2 тижнів

медсестра,
вихователі,
помічники вихователів

Вітамінотерапія
Вживання:

  1. часнику та цибулі;
  2. пектинів (морквяно-яблучних);
  3. „Ревіту”

протягом року

медсестра,кухарі,
вихователі,
помічники
вихователів

Курс ароматерапії :

  1. часникові кулони;
  2. використання аромамасел чайного дерева, мандарину,евкаліпту, кедра та аромакомпозиції „Солодкий сон”

двічі на рік, щоденно
3 тижні

лікар,медсестра,
в-лі

Загартування з урахуванням стану здоров я дітей:
- прогулянки на свіжому повітрі незалежно від погодних умов
- умивання обличчя та полоскання ротової порожнини після їди водою кімнатної температури
- перебування в групі в полегшеному одязі
- ходіння по вологій соляній доріжці після денного сну

щоденно

вихователі,
помічники
вихователів

Інші профілактичні заходи:

  1. вібраційно – дихальний розвиток
  2. самомасаж різних частин тіла без предметів і з використанням різноманітних засобів (щіточок, мочалок, каштанового намиста тощо)
  3. ходьба по "Доріжці здоров я")

щоденно

вихователі,
помічники
вихователів

Охорона психічного здоров я дітей

Психогімнастика

двічі на тиждень

практичний
психолог

Ігри – медитації

протягом року

практичний психолог,
вихователі

Ігри – емпатії

протягом року

практичний психолог, в-лі

Кольоро -, музико-і звукотерапія

протягом року

практичний психолог, вихователі

Пісочна терапія

протягом року

практичний психолог, в-лі

Лікувально – оздоровча робота

Огляд дітей педіатром:
- плановий
- за потребою

-1 раз на рік;
-щоденно

лікар

Огляд дітей лікарями – спеціалістами

1 раз на рік

лікарі-спеціалісти

Виявлення дітей з порушеннями, створення груп за потребою

вересень-
жовтень

м/с

Проведення ЛФК

прротягом
року

медсестра

Кварцування приміщень груп

в період епідемії

медсестра

Інгаляція з настоями трав (за призначенняим лікаря)

протягом
року

медсестра

ВИДИ ТЕРАПІЇ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ЗАКЛАДІ ОСВІТИ

Арт-терапія — малювання, ліплення, декоративно-прикладне мистецтво. Особливо показана арт-терапія гіперактивним, розгальмованим, агресивним дітям.

Кінезотерапія — оздоровлення за допомогою різних рухів під музичний супровід: ритмічна гімнастика.

“Ігрова терапія”. Гра є основним видом діяльності дошкільника. Шлях до душі дитини лежить через гру.

«Казкотерапія”. Народна казка — енергетичний захист дитини, вона посилює енергетику дітей. З казки до дитини на підсвідомості входить алґоритм здорових відносин між людьми у всіх життєвих ситуаціях.
“Природотерапія”. Охоплює використання природних чинників: сонце, повітря, вода, земля.
“Сміхотерапія”. Учені довели, що сміх є могутнім терапевтичним чинником. Сміхотерапія допомагає успішно лікувати хронічні захворювання. У роботі з дітьми використовуються жарти-хвилинки, гумористичні розповіді, театральні постановки, міні-сміхопанорами.

“Рефлексотерапія” — масаж активних точок, розташованих на пальцях рук, вушних раковинах, на стопах ніг, на обличчі.
“Психомасаж”.Пластичний масаж зі спілкуванням мають дуже важливе значення: формують тілесну самосвідомість і довір’я до людей, дають можливість співвіднести слово з тактильним відчуттям.

“Оздоровлювальні гімнастики”.

Звукова гімнастика — це своєрідний звуковий вібромасаж. Педагоги закладів дошкільної освіти застосовують спеціальні набори звуків для вібромасажу мозку, серця, печінки, нирок, кісток тощо. Звуком можна чистити судини, підвищувати або знижувати тиск, поліпшити роботу зору.
Дихальна гімнастика.
Рефлексотерапія — пальцевий точковий масаж і самомасаж. Спочатку прийоми самомасажу засвоюють дорослі, а потім показують їх дітям: малюки дво-, трирічного віку під вірші можуть виконувати самомасаж рук, вух, носа.

Пальчикова гімнастика. На руках розташовано дивні енергетичні канали, пов’язані зі всією функціональною системою. Виконуючи ті або інші композиції пальців, (мудру) замикаються енергетичні канали, викликаючи потрібний лікувальний ефект.

Гімнастика розуму — виконання простих рухів і вправ допомагає дітям будь-якого віку розкрити ті можливості, які закладено в нашому тілі. 5-7 хв. занять дають високу розумову енергію.
Для оптимізації моделі рухового режиму дня та в культурно-оздоровчої роботи з дітьми у 2017/2018 основі Інструктивно-методичних рекомендацій «Організація фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі» педагоги дитячого садка розробили циклограму фізкультурно-оздоровчої роботи вікових груп, яку використовують під час планування навчально-виховної роботи.

Циклограма фізкультурно-оздоровчої роботи протягом дняз/п

Зміст роботи

Час проведення

Примітки

1

2

3

4

1

Ранковий прийом

Ранок

2

Ранкова гімнас­тика

8.15—8.30

3 предметами проводиться у фізкультурному залі, без предметів — у музичній залі

3

Фізкультхвилинка

Під час занять

3—7 хв заняття

4

Фізкультпауза (у разі потреби)

Між заняттями

1-2 на день

5

Хвилинка масажу
Кiлькiсть переглядiв: 4890